Logo algiriera cami

GEOORBIT

IP: 194.228.31.50

port: 2200

Dohoda o využití korekčních dat z GNSS sítě GEOORBIT

Dohoda upravuje podmínky, za kterých společnost geoobchod, s.r.o. IČO: 275 15 273 poskytne klientovi přístup do sítě permanentních stanic GNSS.

1. Základní pojmy

 • 1.1. Klientem dle této dohody o využití korekčních dat z GNSS sítě GEOORBIT je osoba, která si objednala služby sítě GEOORBIT elektronicky mailem, na webu, telefonicky, faxem nebo i písemně. Klient má zájem na využívání služeb, které geoobchod s.r.o. v rámci sítě GEOORBIT poskytuje.
 • 1.2. geoobchod, s.r.o. je provozovatelem sítě permanentních GNSS stanic GEOORBIT. Součást sítě GEOORBIT tvoří jednotlivé GNSS stanice, počítače v síťovém provozu, výpočetní servery a software pro jeho kompletní zprávu.
 • 1.3. Smluvní strany se za tímto účelem rozhodly uzavřít tuto dohodu o využití korekčních dat z GNSS sítě GEOORBIT a stanovit tak podmínky, za kterých geoobchod, s.r.o. poskytne klientovi přístup do sítě GEOORBIT.

2. Předmět

 • 2.1. geoobchod, s.r.o. se zavazuje za podmínek stanovených touto dohodou o využití korekčních dat z GNSS sítě GEOORBIT bude poskytovat klientovi za úplatu korekční data pro přesné určování polohy, a to formou v reálném čase dle volby klienta za podmínek upravených dále v této dohodě.
 • 2.2. Klient se zavazuje za korekční data poskytované společností geoobchod, s.r.o. platit a dodržovat podmínky stanovené touto Dohodou o využití korekčních dat z GNSS sítě GEOORBIT.

3. Odpovědnost za vady a za škodu

 • 3.1. Společnost geoobchod, s.r.o. neodpovídá za vady způsobené klientem sobě nebo dalším stranám v souvislosti používání korekčních dat. Ani za jakoukoli škodu způsobenou případnou vadou těchto poskytovaných korekčních dat.
 • 3.2. geoobchod, s.r.o. a klient se dohodli i na tom, že uzavřením této dohody o využití korekčních dat z GNSS sítě GEOORBIT se klient v souladu s Občanským zákoníkem bezpodmínečně a v plném rozsahu vzdává práva na náhradu jakékoliv škody, která klientovi nebo jakékoliv třetí osobě vznikne v souvislosti s touto dohodou o využití korekčních dat z GNSS sítě GEOORBIT a plněním jakékoliv povinnosti či výkonem jakéhokoliv práva, nebo v souvislosti s ní, a to včetně jakékoliv škody, která může klientovi nebo jakékoliv třetí osobě vzniknout ve spojení s jakýmkoliv budoucím užitím dat poskytnutých klientovi na základě této dohody o využití korekčních dat z GNSS sítě GEOORBIT společností geoobchod, s.r.o. popřípadě v souvislosti s nemožností užití takových dat či v souvislosti s jejich (ne)poskytnutím ze strany společnosti geoobchod, s.r.o., ledaže by se jednalo o škodu způsobenou společností geoobchod, s.r.o. úmyslně.

4. Podmínky poskytování korekčních dat

 • 4.1. Rozsah poskytovaných dat v rámci sítě GEOORBIT bude rozvíjen a geoobchod, s.r.o. bude pravidelně informovat klienty na svých webových stránkách www.geoorbit.cz nebo i jinou formou.
 • 4.2. Nejpozději do 5 dnů od objednání služeb poskytne geoobchod, s.r.o. klientovi veškeré potřebné informace o připojovacích bodech, přihlašovacích jménech a heslech, dalších podrobnostech nutných k používání mailem nebo písemně.
 • 4.3. Pokud klient nedodržuje tuto dohodu o využití korekčních dat z GNSS sítě GEOORBIT, může geoobchod, s.r.o. zablokovat klientův účet
 • 4.4. Smluvní pokuta za nedodržení podmínek dohody o využití korekčních dat z GNSS sítě GEOORBIT je stanovena na 1 000 Kč.
 • 4.5. Aktivace zablokovaného účtu je také zpoplatněna smluvní pokutou 1 000 Kč.

5. Platba za data

 • 5.1. Platba za poskytovaná data je upřesněna v ceníku vystaveným na webových stránkách www.geoorbit.cz. Klient si vybere jednu z variant a ta mu bude nastavena na jeho účtu
 • 5.2. Uzavřením této dohody o využití korekčních dat z GNSS sítě GEOORBIT klient souhlasí, že se s ceníkem uvedeným na www.geoorbit.cz . Podrobně se s tímto ceníkem seznámil a rozumí mu.
 • 5.3. Ceník může být jednostranně změněn k 1. dni v měsíci a klient o těchto změnách bude informován elektronicky, telefonicky, faxově nebo písemně a to nejméně 7 dnů před zavedením změn
 • 5.4. Pokud má klient objednané a zaplacené služby změna cen se ho dotkne až s objednáním nových služeb.

6. Další ujednání

 • 6.1. Pro vyloučení jakýchkoliv případných pochybností a nedorozumění prohlašují a potvrzují tímto strany této dohody o využití korekčních dat z GNSS sítě GEOORBIT, že samotné vlastnictví nebo užívání přijímače umožňujícího příjem dat ze sítě GEOORBIT klientem, nezakládá jakékoliv právo klienta na přístup do sítě GEOORBIT. Klient není oprávněn přistupovat do sítě GEOORBIT ani požadovat poskytnutí jakýchkoliv dat nebo poskytnutí dat bez uzavření této dohody o využití korekčních dat z GNSS sítě GEOORBIT se společností geoobchod, s.r.o..
 • 6.2. Společnost geoobchod, s.r.o. vynaloží odpovídající úsilí k tomu, aby byla síť GEOORBIT v provozu nepřetržitě. geoobchod, s.r.o. přesto prohlašuje a klient tímto bere na vědomí, že občas může dojít k přerušení poskytování korekčních dat způsobeným různými okolnostmi.
 • 6.3. geoobchod, s.r.o. souhlasí, že poskytování korekčních dat klientovi nemůže být a nebude přerušeno, změněno či zrušeno svévolně.
 • 6.4. Veškeré údaje uvedené v přihlašovacím formuláři nebudou poskytnuty třetím stranám
 • 6.5. Klient není bez předchozího písemného souhlasu geoobchod, s.r.o. oprávněn poskytovat korekční data třetí osobě. Klient není oprávněn převést nebo postoupit třetí osobě žádná ze svých práv nebo povinností plynoucích z této dohody o využití korekčních dat z GNSS sítě GEOORBIT bez předchozího písemného souhlasu geoobchod, s.r.o.

7. Vznik a zánik dohody

 • 7.1. Není-li touto dohodou o využití korekčních dat z GNSS sítě GEOORBIT výslovně stanoveno jinak, je okamžikem uzavření této dohody okamžik obdržení závazné objednávky v elektronické, nebo písemné formě.
 • 7.2. V případě, že je klient v prodlení s úhradou úplaty za poskytování korekčních dat delším než 30 dnů, tato dohoda o využití korekčních dat z GNSS sítě GEOORBIT bez dalšího zaniká.
 • 7.3. Klient může také od této dohody o využití korekčních dat z GNSS sítě GEOORBIT odstoupit, po dodržení všech podmínek.

8. Konečná ustanovení

 • 8.1. Práva a povinnosti obou stran této dohody o využití korekčních dat z GNSS sítě GEOORBIT z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky.
 • 8.2. Dohoda o využití korekčních dat z GNSS sítě GEOORBIT představuje úplnou dohodu obou stran a nahrazuje všechny ostatní dohody (ústní nebo písemné) mezi klientem a společností geoobchod, s.r.o.
 • 8.3. Jestliže některé z ustanovení dohody o využití korekčních dat z GNSS sítě GEOORBIT je nebo se stane neplatným. Toto nebude mít za následek neplatnost této
 • 8.4. Strany této dohodou o využití korekčních dat z GNSS sítě GEOORBIT shodně prohlašují, že si dohodu před jejím uzavřením přečetly a že je uzavírána podle jejich pravé a svobodné vůle, že je obsah srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této dohody rozhodující.

Zpět nahoru